Van Slingelandtlezing

Alles onder controle!? Sturen in onzekerheid: Nationale veiligheid in een permanent veranderende wereld

Jihadistische aanslagen in Europa, dagelijkse cyberaanvallen op het Nederlandse bedrijfsleven en Nederlandse burgers die met de fatale vlucht MH17 omkomen als gevolg van een buitenlands conflict. Nationale en internationale veiligheid raken steeds meer verweven. Traditionele statelijke machtsstructuren verliezen aan belang. Europa wordt omgeven door een ring van conflictgebieden en instabiele regio’s. Hoe organiseren we onze nationale veiligheid in deze ‘ongrijpbare’ wereld? Hoe zorgen we dat we snel en doeltreffend kunnen handelen en tegelijkertijd zicht blijven houden op de lange termijn en op onze samenleving met democratische rechten en vrijheden?

Over de inleider:

Dick Schoof is sinds 1 maart 2013 de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. 'Veiligheid' is de rode draad in zijn loopbaan. Zo was hij onder andere als directeur-generaal Politie belast met de vorming van de nationale politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Daarvóór was hij plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie en hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Als NCTV is hij op rijksniveau eindverantwoordelijk voor de 'drie C’s': Crisisbeheersing, Contraterrorisme en Cyber security. Met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Prof. mr. dr. Erwin Muller verzorgt een reflectie. Hij is hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De lezing zal plaatsvinden op 15 oktober 2015 van 16:30 tot 18:00 in de plenaire zaal van de Eerste Kamer te Den Haag.

Voor informatie kun je terecht bij Wilma Bosmans-Kruize, info@bestuurskunde.nl

Registreren voor deelname kan via de website van de Vereniging voor Bestuurskunde.